Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 20.04

Docker là một giải pháp ảo hóa môi trường đang được sử dụng phổ biến hiện nay. VinaSupport.com cũng có 1 bài viết hướng dẫn các bạn cài đặt Docker trên môi trường Windows 10. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cài đặt Docker trên môi trường Ubuntu Linux cụ thể là Ubuntu 20.04.

Cài đặt Docker trên Ubuntu 20.04

Bài viết này có thể áp dụng trên tất cả các phiên bản của Ubuntu từ 16.04 đến 20.10

Gỡ bỏ phiên bản cũ của Docker

 • sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc

Cài đặt Docker Repository

Bước 1: Update các package và cài các package cần thiết

 • sudo apt-get update
 • sudo apt-get install \
 • apt-transport-https \
 • ca-certificates \
 • curl \
 • gnupg-agent \
 • software-properties-common

Bước 2: Thêm Docker’s official GPG key:

 • curl -fsSL –insecure https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add –

Bước 3: Thêm Docker Repository

 • sudo add-apt-repository \
 • “deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
 • $(lsb_release -cs) \
 • stable”

Cài đặt Docker

Sử dụng lệnh apt để cài đặt  trên Ubuntu

 • sudo apt-get update
 • sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Xác nhận kết quả cài đặt thành công bằng việc run container hello world

 • sudo docker run hello-world

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0949.231.598